Archief van
Auteur: Wijkraad HDK

Parkeermaatregelen later ingevoerd

Parkeermaatregelen later ingevoerd

Het plan van de gemeente om de parkeermaatregelen per 1 mei in te laten gaan (betaald parkeren op zondag, de bezoekersregeling) heeft vertraging opgelopen. Volgens het Haarlems Dagblad heeft de gemeente meer tijd nodig om het digitale systeem te testen.

De gemeente Haarlem streeft er naar om de maatregelen per 1 september in te voeren. Houdt u de website in de gaten voor meer informatie.

Delen kan hier:
Wijkraad vergadering woensdag 11 april 19.30 uur

Wijkraad vergadering woensdag 11 april 19.30 uur

Aanstaande woensdag 11 april om 19.30 uur Wijkraad vergadering in Flinty’s.

Op de agenda onder andere het project Burenhulp, onderwerpen die we gezamenlijk met de centrum wijkraden oppakken, buurtverbinder Ingrid Hamer komt langs voor een update en we blikken vooruit naar het Opzoomeren op 21 april.

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en om onderwerpen voor de vergadering aan te dragen.

Delen kan hier:
Lijsttrekkers debat Haarlemse politiek

Lijsttrekkers debat Haarlemse politiek

Beste bewoners,

Op dinsdagavond 6 maart om 20.00 uur is het debat ‘Centrum in de Stemming’, georganiseerd door de vier centrumwijkraden Binnenstad, Vijfhoek/Raaks/Doelen, Burgwal en Heiliglanden/De Kamp. Bijna alle lijsttrekkers van de partijen waarop u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 kunt stemmen, doen mee.

Het debat gaat onder andere over veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte en verkeer. U kunt ook zelf onderwerpen inbrengen en tijdens het debat uw mening geven. De avond wordt afgesloten met een informele borrel waarbij er ruimte is om met elkaar na te praten.

Het debat is op dinsdag 6 maart in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein. Aanvang vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 uur). U bent van harte welkom. Verzeker uzelf van een plaats en meld u aan. Dat kan via deze link. U kunt dan ook aangeven waarover u meer wilt horen tijdens het debat.

Om de avond goed te laten verlopen zijn we op zoek naar vrijwilligers! Wilt u helpen met koffie schenken, hand en spandiensten of het verspreiden van de flyers op 26 februari: we horen het graag. Neemt u daarvoor even contact op met uw eigen wijkraad. Graag tot ziens op 6 maart in de Nieuwe Kerk!

 

 

 

Delen kan hier:
Informatieavond herziening bestemmingsplan

Informatieavond herziening bestemmingsplan

De gemeente heeft aangekondigd dat het bestemmingsplan voor onze wijk en Vijfhoek/Raaks/Doelen met ingang van 30 november voor een periode van zes weken ter inzage ligt op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en in de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De publiekshal is op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Op maandag 4 december 2017 van 19.00 tot 21.00 uur is er in het ABC Architectuurcentrum aan het Groot Heiligland 47 een inloopavond waar het bestemmingsplan kan worden ingezien.

Gedurende deze inzageperiode van zes weken kan er gereageerd worden en kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht inzake het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Haarlem.
Dit kan digitaal via

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. R. Frusch. De zienswijze dient voorzien te zijn van naam, adres, datum en de naam van het bestemmingsplan.

Voor mondelinge zienswijzen kan er contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar op tel. 023- 511 3929 (b.g.g. op tel. 023-5113551).

Delen kan hier:
Wijkraadvergadering woensdag 8 november 19.30 uur

Wijkraadvergadering woensdag 8 november 19.30 uur

De eerstvolgende vergadering van de wijkraad is op woensdag 8 november om 19.30 uur in Flinty’s. Op de agenda onder andere de reactie van het college op de brandbrief van 023 Bereikbaar, over de bereikbaarheid van de gemeente Haarlem. Door een technisch mankement is de agenda helaas niet downloadbaar, onze excuses. Op de agenda staan onder andere de volgende punten:

 • Vooruitblik jaarvergadering -> muzikale invulling (Gerda)
 • Stand van zaken bestemmingsplan -> 16/11 commissie ontwikkeling, daarna datum publicatie/ter inzake en informatieavond (samen met de Vijfhoek)
 • Bereikbaarheid 023: reactie College op 19 maatregelen tbv bereikbaarheid Haarlem
 • OOC: 13 november van 9.00 – 10.00 uur: gebiedsopgave en gebiedsprogramma
 • Samenstelling wijkraad / taakverdeling -> inventarisatie onderwerpen

 

 

 

Delen kan hier:
Wijkraadsvergadering 11 oktober 19.30 uur Flinty’s

Wijkraadsvergadering 11 oktober 19.30 uur Flinty’s

Beste buurtbewoners,

woensdag 11 oktober om 19.30 uur is er weer een wijkraadsvergadering in Flinty’s. Op de agenda onder andere het herziene bestemmingsplan, de samenstelling van de wijkraad en onderwerpen die we graag terug zien in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in voorjaar 2018. Van harte welkom!

AGENDA oktober 2017

 

 

Delen kan hier:
Zitting bij de rechtbank tegen de gemeente over het parkeerreferendum

Zitting bij de rechtbank tegen de gemeente over het parkeerreferendum

Vanochtend (15 juni 2017) diende de rechtszaak van drie centrumwijkraden tegen de gemeente over het parkeerreferendum. Volgens deze wijkraden heeft de gemeenteraad ten onrechte ingestemd met het houden van het referendum. De bestuursrechter bestrijdt dat: de gemeenteraad heeft zich volgens haar aan de referendumverordening gehouden.

Als centrumwijkraden Heiliglanden/de Kamp, Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen vinden we dat het nieuwe gemeentelijk parkeerbeleid zich niet leent voor een referendum. Volgens de verordening zijn referenda alleen mogelijk over onderwerpen die de gehele stad (en alle inwoners) raken. In onze interpretatie is dat niet het geval, want de parkeerplannen gaan over de 35% van het grondgebied van de gemeente met gereguleerd parkeren.

Wij hebben eerst een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend, dat de raad op 18 april jl. ongegrond heeft verklaard. Tegen dit besluit gingen we bij de bestuursrechter in beroep. U kunt hier de pleitnota lezen die we vanochtend hebben uitgesproken bij de rechtbank.

Teleurstellend

De uitspraak is voor ons een grote teleurstelling, omdat de parkeerplannen brede steun hadden van onder meer 25 wijkraden, horeca, ondernemers en winkeliers in de binnenstad en de meerderheid van de gemeenteraad. Het referendum dreigt hier een streep door te zetten, waarna een nieuw plan moet worden gemaakt. Dat kost veel tijd en geld en betekent uitstel van het invoeren van een dringend noodzakelijke vernieuwing van het huidige parkeersysteem.

Mogelijke stappen

We ontvangen nog een schriftelijke motivering van het besluit van de bestuursrechter. Op basis daarvan zetten wij eventueel verdere stappen. Een van de mogelijkheden is dat we in beroep gaan bij de Raad van State. We houden u op de hoogte!

Delen kan hier:
Bezwaar tegen parkeerreferendum

Bezwaar tegen parkeerreferendum

Drie centrumwijkraden (Binnenstad, Vijfhoek/Raaks/Doelen en Heiliglanden De Kamp) hebben afgelopen week een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenteraad tegen het raadsbesluit om definitief een referendum te houden over het nieuwe parkeerbeleid (raadsbesluit van 15 december 2016). Omdat het proces van het beoordelen van een bezwaar bij de gemeenteraad 12 weken kan duren (en het referendum al op 19 juli kan gaan plaatsvinden) hebben we de zaak ook voor een spoedprocedure aangemeld bij de bestuursrechter.

Waarom doen we dit?

De positieve gevolgen van het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid gaan van tafel:

 • Het centrum (zone B) krijgt eindelijk een bezoekersregeling;
 • De parkeervergunningen in het centrum (zone B) en de schilwijken (C-zones) worden goedkoper;
 • Er komen meer betaalbare parkeerplaatsen in de parkeergarages voor bewoners, waardoor de parkeerdruk op straat afneemt en de stad leefbaarder wordt.

Het referendum heeft ongewenste en verstrekkende gevolgen:

 • De bewoners van de C-zones houden mogelijk anderhalf jaar onzekerheid welke maatregelen worden ingevoerd en wat de gevolgen daarvan zijn;
 • Bewoners van het centrum (B-zone) moeten mogelijk anderhalf jaar afwachten of en wanneer de bezoekersregeling en uitbreiding van het aantal garageplaatsen er komt;
 • De stad wordt op (hoge) kosten gejaagd, door onder meer de investeringen in tijd en mankracht van de afgelopen jaren. Inspraakrondes met input en ideeën van bewoners, wijkraden, de horeca en andere betrokkenen zijn vooralsnog voor niets geweest;
 • De stad loopt inkomsten mis door vertraging bij het invoeren van de nieuwe maatregelen. Inwoners van Haarlem moeten die waarschijnlijk later weer opbrengen.

De grondslag voor het referendum klopt niet:

 • De initiatiefnemers gaven onbetrouwbare informatie: ze wekten bijvoorbeeld de illusie dat als er geen betaald parkeren in de C-zones wordt ingevoerd en de bezoekerskaarten niet worden afgeschaft, de parkeerproblemen en de schaarste aan plekken zijn opgelost;
 • Een referendum is alleen mogelijk als het (volgens de door de gemeenteraad vastgestelde referendum verordening) gevolgen heeft voor de hele stad en alle bewoners. Daarvan is geen sprake: het referendum heeft slechts betrekking op 35% van het grondgebied van de stad en het aantal inwoners.
 • Ongeveer 65% van de stemmers kan nu een oordeel geven over plannen waar ze geen gevolgen van ondervinden. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen. Dus ook degenen die (nog) geen rijbewijs en geen auto hebben.

Hier kunt u het bezwaarschrift van de wijkraden Centrum, Binnenstad en Heiliglanden De Kamp lezen. We hebben u hiermee op hoofdlijnen geïnformeerd. Mocht u meer informatie willen; laat dat dan even weten  en we informeren u graag.

Delen kan hier: